Prihláste sa do testu

Prihláste sa na cvičenie

Na prihlásenie musíte poznať číslo cvičenia, ktoré získate od skúšajúceho alebo nájdete na našich webových stránkach. Cvičenie je jedna z foriem prípravy na záverečný test. Výhodou je jeho nezáväzný charakter a možnosť opakovania.

Portál cvičení a testov

Vítame Vás na stránkach venovaných elektronickému systému cvičení a testov. Cieľom portálu je aktívny prístup jednotlivcov k vypracovaniu cvičení a testov. Cvičenia slúžia na získanie a upevňovanie vedomostí, ktoré môžu byť následne vyžadované aj pri teste. Testy sú jednorázovým spôsobom overovania nadobudnutých vedomostí, zručností a návykov.

 

Na tomto portáli je umožnené realizovať jednu zo základných častí elektronického vzdelávania a to upevňovanie nadobudnutých vedomostí prostredníctvom cvičení, cvičných testov, ako aj možnosť absolvovať záverečný test, ktorý preukáže úroveň získaných poznatkov každého účastníka. Budeme veľmi radi ak sa oboznámite s ponúkanými možnosťami tohto portálu a dokážete s minimálnymi rušivými vplyvmi absolvovať test, ktorý môže byť súčasťou písomnej časti skúšky.

 

Prajeme Vám veľa úspechov.

O portáli

Tento portál bol vytvorený za účelom overovania vedomostí prostredníctvom elektronických testov. Cieľom overovania nie je len preukázať získané vedomosti a nadobudnuté kompetencie, ale prostredníctvom cvičení ich aj získavať a upevňovať. Budeme radi ak tento portál akokoľvek pomôže pri zvyšovaní kvalifikácie a odbornej spôsobilosti každého jednotlivca so záujmom o celoživotné vzdelávanie.

Ako vypracovať cvičenie alebo test

V prípade, že sa chcete pri vypĺňaní cvičenia alebo testu vyhnúť stresu z usporiadania jednotlivých prvkov a častí, ponúkame Vám možnosť príkladového testu s vysvetlivkami. Táto sekcia by Vám mala poskytnúť ukážku testovacieho prostredia s vysvetlením jednotlivých prvkov. Vstúpte a zistite, ako vypracovať cvičenie alebo test.

Prístup pre tvorcov testov

Vitajte v časti prístupu pre skúšajúcich ako tvorcov cvičení a testov. V tejto časti môžu skúšajúci spravovať otázky a testy, ktoré sú používané v rámci portálu. Do tejto zóny môžu vstúpiť len osoby, ktoré majú oprávnenie na administráciu cvičení a testov. O oprávnenie sa môže požiadať len cez Slovenskú komoru stavebných inžinierov.

Prihláste sa a získajte prístup na cvičenie.

Na prihlásenie musíte poznať číslo, ktoré získate od skúšajúceho alebo nájdete na našich webových stránkach.