Prístup pre tvorcov testov

Elektronické cvičenie alebo test je výzvou pre každého. Ide o užitočný nástroj, ktorý nesie pečať neosobnej spravodlivosti a núti jeho tvorcov odkryť v dôverne známom obsahu netušené súvislosti. Každé vypracovanie elektronického cvičenia alebo testu je nezávislé od tvorcu ako aj vypracovateľa, pretože vo svojej priamočiarosti ignoruje ostatné ľudské súvislosti obidvoch účastníkov tejto interakcie a odzrkadľuje iba bezprostredný výsledok. Hlavne písomné a elektronické testy môžu byť často krát jednou zo súčastí záverečného overovania získaných a nadobudnutých vedomostí. Ide o dve strany tej istej mince, kde tvorca cvičenia a testu na jednej strane nesie zodpovednosť za úroveň vzdelania a overenia vedomostí, a na strane druhej vypracovateľ nesie vlastnú zodpovednosť za svoju úroveň nadobudnutých vedomostí a úspešnosť vypracovania každého cvičenia alebo testu.

 

Táto časť portálu je určená hlavne pre tvorcov cvičení a testov. Do tohto procesu možno vstúpiť v troch úrovniach:

 

> Po prvé ako tvorca otázok. Táto úroveň je základným stavebným kameňom každého uceleného cvičenia alebo testu. Vypracovanie dobrej otázky je jeden z najnáročnejších procesov, v ktorom je potrebné vhodne skĺbiť kreativitu, pedagogické a didaktické metódy a hlavne mať na pamäti ciele, ktoré by sa mali správnym zodpovedaním otázky dosiahnuť.

 

> Po druhé ako verifikovateľ otázok. Táto úroveň slúži na objektivizáciu a minimálnu chybovosť vytvorených otázok. Ide o kvalitatívne vyššiu úroveň tvorby otázok, ktoré by sa mali používať nielen vo vlastných cvičeniach a testoch ale hlavne na všeobecnej úrovni. Verifikovanie otázok je formou spätnej väzby pre tvorcov otázok.

 

> Po tretie ako tvorca cvičení alebo tvorca testov. Táto úroveň je cez portál komunikovaná smerom k vypracovateľom cvičení a testov. Ide o kompromis, kde kombinácia technologického riešenia zadaných softvérových parametrov, kreativity otázok a ich verifikovanie vytvoria použiteľné cvičenia alebo testy na overenie získaných vedomostí.

 

Všetky tri úrovne sa nechápu len na úrovni jednotlivca ale aj na úrovni inštitúcie. Tvorcom otázky, verifikovateľom otázky, alebo aj tvorcom cvičenia a testu nemusí byť len osoba (jednotlivec), ale môže byť skupina osôb (komisia) alebo v zmysle kolektívnej zodpovednosti priamo vzdelávacia inštitúcia.

 

Veríme, že táto časť portálu Vám pomôže pri vytvorení zaujímavých cvičení a testov, ktoré posunú formu elektronického vzdelávania na úroveň hodnú 21. storočia.

 

Prihlásiť sa